Stridskunst

Af Simon Serbian

Type: Sekundær

Profession: Kriger, Lejemorder, Munk

Grundegenskab: SMI

Generel beskrivelse

De ubevæbnede stridskunster som forekommer i Drager og Demoners verden er mange og forskellige. Nogle stridskunster er meget indviklede og svære at lære sig, mens andre er betydeligt mere enkle. Derfor fungerer færdigheden "stridskunst" lidt anderledes end de øvrige færdigheder – f.eks. er dens pris ikke den nor­male. Generelt er det således, at der på Erêb findes forskellige "skoler" indenfor stridskunsten. Visse skoler indeholder måske kun kast og fald, mens andre kun indeholder spark og slag, osv. Når man laver en ny rolleperson, vælger spilleren selv hvilke teknikker, hans rollepersons skole skal indeholde. Det sker i samråd med spillelederen, og efter de retningslinjer, der beskrives her. Man skal forestille sig, at rolle­personen har været i lære et bestemt sted og dér har tilegnet sig sin stridskunstskole. Det kan f.eks. være hos en munkeorden, på et stridsakademi eller hos en privat lærermester.

De forskellige teknikker er angivet i tabellen nedenfor.

Tabel: Teknikker og grundpriser

Teknik

Grundpris i EP

Afvæbning (1)

1,0

Bagudspark (1)

1,0

Bedøvningsslag (2)

1,0

Blind strid

2,0

Dobbeltslag (1)

1,0

Dobbeltspark (1)

1,5

Faldteknik/rulning

0,5

Finte

0,5

Flyvende spark (1)

1,5

Fældende stavangreb (1) (2)

0,5

Hopspark (1)

1,0

Højt kast (1) (2)

1,0

Initiativbonus

0,5

Krossslag (1)

1,0

Liggende/knælende strid

1,0

Lavt kast (2)

0,5

Låsning/nedtrækning (2)

1,0

Normalt slag

0,5

Normalt spark

0,5

Oprejsning

0,5

Rundspark (1)

1,0

Skalle

1,0

Stavhop (1)

1,0

Stavkamp

4,0

Stavspark (1)

1,0

Stålsætning

1,0

Ubevæbnet parering af våben

0,5

Vidvinkelsyn

1,0

Denne teknik kræver, at man også har en anden teknik (se beskrivelsen af teknikken).

Denne teknik kan kun anvendes mod humanoide modstandere.

Sammensætningen af stridskunstnerens skole

I tabellen ovenfor udvælger spilleren de teknikker, som hans rolleperson skal have i sin skole. Ved hver teknik er anført grundprisen i EP. Ved at lægge disse sammen får man en samlet grundpris for skolen (der afrundes op til nærmeste hele tal). Hvis en spiller ønsker det, kan hans rolleperson naturligvis lære sig en stridskunst, som indeholder alle teknikker; men pga. dens høje grundpris, vil det formodentlig tage et godt stykke tid, før han bliver dygtig til den.

Det FV man har lært sig i en stridskunst gælder for samtlige teknikker i den skole, man har sammensat

Bemærkninger

Hvis man ikke har valgt den konstruerede strids­kunst som professionsfærdighed, så er grundprisen for den samle­de skole 2 EP højere end normalt.

Færdigheden stridskunst kan ikke udføres i tungere rustning end blødt læder.

Hvis stridskunstneren hverken mestrer teknikken "ube­væb­net parering af våben" eller teknikken ”normalt slag” så kan han – hvis han selv er ubevæbnet – kun parere bevæb­nede eller naturlige angreb (slag, spark, bid) via den primære færdighed: Slagsmål.

Alle angrebsteknikkerne har våbenlængde 0. Bemærk! Hvis man spiller med de nye initiativregler har alle angrebsteknikkerne våbenlængde -1! (se iøvrigt initiativ).

Beskrivelse af teknikkerne

I det følgende beskrives hver af de forskellige teknik­ker, der kan indgå i en stridskunstskole. For hver teknik er desuden anført eventuelle krav om øvrige tek­nik­ker, som stridskunstneren skal mestre for at kunne vælge den aktuelle teknik. Desuden kan enkelte særlige forhold være anført.

Afvæbning (grundpris: 1,0)

Dette er en slags ubevæbnet parering mod et bevæbnet angreb, hvor stridskunstneren samtidigt forsøger at få sin modstander til at tabe sit våben (afvæbne ham). Hvis modstanderens angreb lykkes fungerer teknik­ken som en almindelig "ubevæbnet parering af våben" (se teknikkrav); men hvis angrebet mislykkes bliver våbnet slået 1T3 felter væk i tilfældig retning. Ved et perfekt slag i denne teknik er det lykkedes stridskunst­neren (hvis han ønsker dette) at tage våbnet i sine egne hænder – forudsat at angriberen ikke også har lavet et perfekt slag. I så fald pareres angrebet som sædvanlig.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Ubevæb­net parering af våben".

Bagudspark (grundpris: 1,0)

Et spark som rettes mod en modstander i feltet bagved stridskunstneren. Sparket giver 1T6 SP i skade. Sparket kan bruges som en ekstra handling i hver SR, på et valgfrit tidspunkt. Dog kan bagudsparket ikke kombineres med et af de store spark (hopspark, rundspark eller flyvende spark) i samme SR, da disse spark kræver mere tid og bevægelse.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikkerne: "Normalt spark" og "Vidvinkelsyn".

Bedøvningsslag (grundpris: 1,0)

Et knytnæveslag eller fingerslag rettet mod en af kroppens nerveknuder som giver 1T3 SP i skade. Hvis slaget volder skade på   modstanderen, må denne slå et svært FYS-slag. Mislykkes dette bliver han midler­tidigt bedøvet og mister sin næste handling (angreb, parering eller bevægelse). En modstander, som ikke er humanoid, får kun skade af angrebet.

Specielle forhold

Teknikken kan altså kun bruges til fulde overfor humanoide væsner, ud fra den betragtning at strids­kunstneren kun er trænet i at kende nerveknudepunkter på sådanne.

Blind strid (grundpris: 2,0)

Stridskunstneren har gennem ekstrem omhyggelig træning med bind for øjnene eller i et mørklagt rum lært sig at kæmpe blindt. Denne teknik er altid aktiv og kræver ingen færdighedsslag. Hvis teknikken er kombineret med kampteknikkerne, kan stridskunst­neren altså slås selv i komplet mangel på lys; men eftersom han ikke kan se landskab mv., kan kampen fortsat være ganske besværlig.

Det er vigtigt at forstå, at teknikken ikke giver stridskunstneren en speciel evne til at se, lugte eller høre bedre end andre. Derfor kan han heller ikke med denne teknik "finde frem til en modstander". Teknik­ken fungerer på den måde, at stridskunstneren har trænet sig i at føle og forudsige, hvordan modstanderen vil kæmpe og opføre sig i kamp. Så hvis stridskunst­neren én gang har haft fysisk kontakt, eller f.eks. med færdigheden lytte præcist har fundet frem til hvor modstanderen er, så kan han kæmpe som normalt!

Dobbelt-slag (grundpris: 1,0)

Denne teknik tillader, at stridskunstneren samtidigt kan foretage to knytnæveangreb i samme SR mod forskel­lige modstandere. Et angreb giver 1T3 SP i skade, og et separat færdighedsslag skal slås for hvert angreb. Målene for slagene kan ikke stå med mere end 180° fra hinanden. Begge slag kan, efter stridskunstnerens ønske, rettes mod samme modstander.

Stridskunstneren kan parere naturlige angreb (slag, spark, bid) med teknikken – én parering i stedet for ét slag – gerne på forskellige modstandere. Hvis strids­kunst­neren mestrer teknikken "ubevæbnet pare­ring af våben", kan han anvende denne på samme vis. Dvs. at han i en SR f.eks. kan parere et sværd og udføre et normalt slag på to forskellige modstandere – via to vellykkede færdighedsslag.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt slag".

Dobbeltspark (grundpris: 1,5)

Denne teknik tillader, at stridskunstneren kan foretage et flyvende spark og træffe to forskellige modstandere i samme SR. Stridskunstneren tager 2 felters tilløb og hopper derefter op og sparker. Sparkene giver 1T6 SP i skade, og et separat færdighedsslag skal slås for hvert angreb. Målene for sparkene kan ikke stå mere en 1 meter fra hinanden. Begge spark kan ikke rettes mod den samme modstander. Hvis et eller begge spark mis­lykkes, lander stridskunstneren blot i samme felt som målet for sit angreb befinder sig i. Efter sparkene (i samme SR) skal stridskunstneren slå et SMI-slag. Hvis det lykkes, kan han handle normalt i næste SR. Hvis det mislykkes falder han omkuld på jorden – og må bruge en SR på at rejse sig, med mindre han mestrer teknikken "oprejsning" (se denne). Hvis han me­s­trer teknikken "liggende/knælende strid" (se denne), kan han dog umiddelbart kæmpe videre i næste SR.

Specielle forhold

Stridskunstneren, der vil udføre et dobbeltspark, får minus 2 på sit initiativslag. Dette kræver opmærksom­hed fra spillelederen, idet dette minus kan ændre den rækkefølge, der først er afgjort i SR'en.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt spark".

Faldteknik/rulning (grundpris: 0,5)

Hvis en faldende stridskunstner lykkes med et færdig­heds­slag, tager han kun halv skade af faldet. En vellykket rulning flytter stridskunstneren op til 5 felter (efter stridskunstnerens valg) i en SR. Man kan ikke angribe en rullende stridskunstner med nærkamps­våben. Hvis rulningen mislykkes kommer strids­kunst­neren kun halvt så langt, som han havde tænkt sig, og er desuden liggende. Se dog teknikkerne "op­rejs­ning" og "liggen­de/knælende strid".

Finte (grundpris: 0,5)

Stridskunstneren forsøger med lyd og bevægelse at narre modstanderen. En finte udføres samtidigt som et angreb og regnes derfor ind i dette. Hvis finten lykkes halveres modstanderens chance for at parere (afrundet nedad). Man kan finte med alle typer af angreb (slag, spark og kast).

Flyvende spark (grundpris 1,5)

Denne teknik er stridskunstens kraftigste angreb. Det kræver til gengæld plads: Stridskunstneren må have mindst 3 felters afstand til sin modstander. Med teknikken tager stridskunstneren 2 felters tilløb og flyver derefter et felt, hvorefter han koncentrerer al kraft i ét spark mod modstanderen. Sparket giver 1T8+1 SP i skade.

Efter sparket (i samme SR) skal strids­kunst­neren slå et SMI-slag. Hvis det lykkes, kan han handle normalt i næste SR. Hvis det mislykkes falder han omkuld på jorden – og må bruge en SR på at rejse sig, med mindre han mestrer teknikken "oprejsning" (se denne). Hvis han mestrer teknikken "liggende/­knæ­lende strid" (se denne), kan han dog umiddelbart kæmpe videre i næste SR.

Specielle forhold

Stridskunstneren, der vil udføre et flyvende spark, får minus 2 på sit initiativslag. Dette kræver opmærk­somhed fra spillelederen, idet dette minus kan ændre den rækkefølge, der først er afgjort i SR'en.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt spark".

Fældende stavangreb (grundpris 0,5)

Med denne teknik kan stridskunstneren forsøge med sin stav at fælde sin modstander ved i et fejende angreb med staven at slå benene væk under ham. Strids­kunstneren ’angriber’ med staven, og hvis slaget lykkes rammes benene automatisk. Hvis herefter stridskunstnerens FV over­vinder modstanderens SMI på modstandstabellen, så er modstanderen væltet omkuld. Angrebet kan naturligvis forsøges pareret. Angrebet giver ikke skade.

Specielle forhold

Teknikken kan kun bruges overfor humanoide væsner, ud fra betragtningen, at det kun er sådanne,   strids­kunst­­­neren er trænet til at kende balancepunkter mv. på.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Stav­kamp".

Hopspark (grundpris: 1,0)

Stridskunstneren tager 1 felts tilløb og hopper der­efter op og sparker modstan­deren i hovedet eller bryst­kassen (slå 1T2 for at afgøre hvilken kropsdel). Sparket giver 1T6+1 SP i skade. Hvis sparket mis­lykkes, lander stridskunstneren blot i samme felt som målet for angrebet befinder sig i. Efter sparket (i samme SR) skal stridskunstneren slå et SMI-slag. Hvis det lykkes, kan han handle normalt i næste SR. Hvis det mislykkes falder han omkuld på jorden – og må bruge en SR på at rejse sig, med mindre han mestrer teknikken "oprejsning" (se denne). Hvis han mestrer teknikken "liggende/knælende strid" (se denne), kan han dog umiddelbart kæmpe videre i næste SR.

Specielle forhold

Stridskunstneren, der vil udføre et hopspark, får minus 2 på sit initiativslag. Dette kræver opmærksomhed fra spillelederen, idet dette minus kan ændre den rækkefølge, der først er afgjort i SR'en.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt spark".

Højt kast (grundpris: 1,0)

Med denne teknik kan stridskunstneren kaste en modstander højt og langt – eller tungt for fødderne af sig selv. Kastet kræver, at modstanderen er i bevægel­se. Derfor kan stridskunstneren ikke direkte kan angri­be med teknikken; i stedet afventer han modstanderens angreb eller bevægelse og udfører så kastet som en kom­bina­tion af en parering og et efterfølgende kast over skulderen. Hvis modstanderens angreb lykkes fungerer teknikken som en almindelig "ubevæbnet parering af våben" (se Teknikkrav); men hvis angrebet mislykkedes bliver modstanderen kastet 1T3 felter i valgfri retning (efter stridskunstnerens ønske). Offeret skal herefter lykkedes med et svært SMI-slag for ikke at tage 1T3 SP i skade. Under alle omstændigheder får offeret slået luften ud af sig og kan først rejse sig efter 1T2 SR. Eneste måde, hvorpå offeret kan undgå dette, er ved at lykkedes med et faldteknikslag. Stridskunst­neren kan vælge at holde fast i offeret og lade det falde for fødderne af sig. Herefter kan stridskunstneren evt. fortsætte direkte med teknikken "låsning/nedtrækning".

Specielle forhold

Teknikken kan kun bruges overfor humanoide væsner, ud fra betragtningen, at det kun er sådanne,   strids­kunst­­­neren er trænet til at kende balancepunkter mv. på.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "ubevæb­net parering af våben".

Initiativbonus (grundpris: 0,5)

Denne teknik er altid aktiv og kræver altså intet fær­dig­hedsslag. Når der slås for initiativ i SR, kan strids­kunstneren lægge 5 til sit initiativslag.

Krossslag (grundpris: 1,0)

Et knytnæveslag som rettes mod særlige sårbare punkter på kroppen (tindingen, strubehovedet, solar plexus, nyren mv.). Slaget giver 1T6 SP i skade.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt slag".

Liggende/knælende strid (grundpris: 1,0)

Stridskunstneren kan med denne teknik kæmpe (dvs. udføre slag, spark, parader eller lave kast), selvom han ligger eller er knælende. En modstander får ingen angrebsbonus for liggende personer, når han slås mod en stridskunstner med denne teknik. Teknikken er altid aktiv og kræver ingen færdighedsslag.

Lavt kast (grundpris: 0,5)

Denne teknik udføres som et angreb – hvilket vil sige, at den kan pareres af modstanderen. Stridskunstneren griber fat i modstanderen og forsøger at kaste ham lavt (f.eks. over hoften). Hvis kastet lykkes, falder mod­standeren i det felt, han befandt sig i og får slået luften ud af sig – og kan først rejse sig efter 1T2 SR. Eneste måde, hvorpå offeret kan undgå dette, er ved at lykkedes med et faldteknikslag. Stridskunstneren kan vælge at holde fast i offeret og lade det falde for fødderne af sig. Herefter kan stridskunstneren evt. fortsætte direkte med teknikken "låsning/nedtrækning".

Specielle forhold

Teknikken kan kun bruges overfor humanoide væsner, ud fra betragtningen, at det kun er sådanne,   strids­kunstneren er trænet til at kende balancepunkter mv. på.

Låsning/nedtrækning (grundpris: 1,0)

Denne teknik består af to elementer: et låsegreb og en nedtrækning af modstanderen til liggende stilling på jorden. Elementerne udføres i hver sin SR. Stridskunst­neren griber fat i modstanderen og forsøger at lave et låsende greb. Dette regnes som et angreb og kan derfor pareres. Hvis grebet lykkes, og modstanderen ikke får pareret, er det lykkedes stridskunstneren at lave et låsende – og ganske smertefuldt – greb på offeret (f.eks. om arm og hals). Offeret kan nu ikke foretage sig noget, før han er kommet fri af grebet, hvilket kræver at offeret overvinder stridskunstnerens FV med sin egen halve SMI (afrundet nedad). Man kan prøve at frigøre sig fra grebet én gang pr. SR (initiativreglerne afgør hvornår i SR). I efterfølgende SR kan strids­kunstneren, uden færdighedsslag så længe offeret er låst, trække offeret ned til liggende stilling på jorden – Det kan altså ske først i næste SR, hvis strids­kunst­neren vinder initiativet.

Elementerne i teknikkerne kan udføres i omvendt rækkefølge, således at stridskunstneren først forsøger at trække modstanderen til jorden – hvilket kan pareres – og derefter forsøger at udføre et låsegreb. Modstanderen kan dog så forsøge at parere låsegrebet – med modifikationer for liggende kamp. Desuden skal stridskunstneren også lykkes med et færdighedsslag for at udføre låsegrebet.

Låsegrebet kan udnyttes som en direkte fortsættelse af teknikkerne "højt kast" eller "lavt kast" (se disse). I disse tilfælde slås kun færdighedsslag for låsegrebsteknikken – efter et veludført kast.

Selvom stridskunstneren ubesværet (altså uden færdig­hedsslag) kan holde modstanderen fastlåst, når han først én gang er lykkedes med låsegrebet; så kan ikke foretage sig noget andet. En passiv situation er altså indtrådt.

Specielle forhold

Teknikken kan kun bruges overfor humanoide væsner, ud fra betragtningen, at det kun er sådanne,   strids­kunstneren er trænet til at kende smertegreb og balancepunkter mv. på.

Normalt slag (grundpris: 0,5)

Et normalt knytnæveslag mod et tilfældigt sted på kroppen. Slaget giver 1T3 SP i skade. Skaden er lidt højere end for normalt slagsmål (primær færdighed), idet stridskunstneren har lært at udnytte sin krops kraft på optimal vis. Der kan udføres ét slag pr. næve pr. SR med separate færdighedsslag. Dog skal slagene være rettet mod samme modstander. Et normalt slag kan ikke kombineres med våbenbrug i samme SR, idet det kraftfulde slag kræver koordineret brug af hele over­kroppen. Til gengæld kan stridskunstneren parere naturlige angreb (slag, spark, bid) med teknikken – én parering i stedet for ét slag – så længe det er samme modstander. Hvis stridskunstneren mestrer teknikken "ubevæbnet parering af våben", kan han anvende denne på samme vis. Dvs. at han i en SR f.eks. kan parere et sværd og udføre et normalt slag – via to vel­lykkede færdighedsslag.

Normalt spark (grundpris: 0,5)

Et normalt spark mod et tilfældigt sted på kroppen. Sparket giver 1T6 SP i skade. Skaden er lidt højere end for normalt slagsmål (primær færdighed), idet stridskunstneren har lært sig at udnytte sin krops kraft på optimal vis. Der kan kun udføres ét spark pr. SR.

Oprejsning (grundpris: 0,5)

Hvis stridskunstneren kastes omkuld, kan han rejse sig umiddelbart med en akrobatisk manøvre – forudsat at han lykkes med et færdighedsslag. Oprejsningen sker altså umiddelbart efter faldet, uanset hvornår i en SR det sker. På sin vis bliver teknikken altså en form for ekstra handling.

Rundspark (grundpris: 1,0)

For at få ekstra fart og kraft i sparket snurrer strids­kunstneren rundt om sig selv og udfører derefter sparket, der giver 1T6+1 SP i skade. Hvis sparket mislykkes må stridskunstneren bruge den næste SR på at genvinde balancen og kan i så fald ikke foretage sig andet i den SR.

Som en særlig delteknik kan stridskunstneren forsøge med rundsparket at fælde sin modstander ved i ét lavt rundspark at slå benene væk under ham. Dette kræver at stridskunstneren rammer præcist på benene (-5 på CL). Desuden skal stridskunstnerens FV over­vinde modstanderens SMI på modstandstabellen.

Specielle forhold

Stridskunstneren, der vil udføre et rundspark, får minus 2 på sit initiativslag. Dette kræver opmærk­somhed fra spillelederen, idet dette minus kan ændre den rækkefølge, der først er afgjort i SR'en.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Normalt spark".

Skalle (grundpris: 1,0)

Med denne voldsomme teknik giver stridskunstneren sin modstander en klassisk skalle. Dvs. støder sin pande i ansigtet (gerne næsen) på modstanderen.   Strids­kunstneren er trænet til at ramme præcist. Dvs. at hvis angrebet lykkes, så rammer det altid i hovedet på modstanderen! Angrebet giver 1T3 SP i skade. Der kan kun gives én skalle pr. SR.

Stavhop (grundpris: 1,0)

Med denne teknik kan stridskunstneren ved hjælp af sin stav hoppe over forhindringer – f.eks. en mur eller en hæk. Man kan hoppe over forhindringer, der er lige så høje som staven er lang, dog maksimalt FV/4 meter. Et fummel indebærer, at stridskunstneren tager normal faldskade, som om han faldt fra en højde som den aktuelle forhindring.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikken: "Stav­kamp".

Stavspark (grundpris: 1,0)

Denne teknik er en form for modificeret ”Hopspark”, idet stridskunstneren udfører samme type spark på mod­standeren. Dog er der den forskel, at han ikke be­høver tilløb. I stedet bruger stridskunstneren sin stav til hurtigt at ’sætte af fra’ og dermed opnå den nødven­dige højde. Der­efter sparker han modstan­deren i hovedet eller bryst­kassen (slå 1T2 for at afgøre hvilken kropsdel). Sparket giver 1T6+1 SP i skade.

Hvis sparket mis­lykkes, lander stridskunstneren blot i samme felt som målet for angrebet befinder sig i. Efter sparket (i samme SR) skal stridskunstneren slå et SMI-slag. Hvis det lykkes, kan han handle normalt i næste SR. Hvis det mislykkes falder han omkuld på jorden, taber sin stav – og må bruge en SR på at rejse sig og gribe din stav, med mindre han mestrer teknikken "oprejsning" (se denne). Hvis han mestrer teknikken "liggende/knælende strid" (se denne), kan han dog umiddelbart kæmpe videre i næste SR.

Teknikkrav

For at kunne vælge denne teknik kræves det, at stridskunstneren også er uddannet i teknikkerne: "Normalt spark" og ”Stavkamp”.

Stavkamp (grundpris: 4,0)

Denne teknik giver stridskunstneren mulighed for at kæmpe med en stav. Teknikken indlæres med træstav som våben; men stridskunstneren vil kunne anvende et lignende våben – som f.eks. et spyd. Med teknikken læres på smidig og særdeles hurtig vis at integrere kam­p med stav i sammenhæng med øvrige teknik­ker. Den samlede kombinationer af teknikker i skolen vil typisk ikke indeholde slag, idet dette jo vil kræve at staven slippes.

Med teknikken kan stridskunstneren udføre to handlinger med staven pr. SR: ét angreb og én parering eller eventuelt to pareringer. Der kan ikke angribes to gange pr. SR. Angrebet giver 1T8 SP i skade, når der anvendes en almindelig stav. Hvis en decideret strids­stav (der er forstærket med metal) anvendes giver angrebet 1T10 SP i skade.  

Specielle forhold

Stridskunstneren, der opnår FV 21 i sin samlede strids­kunstskole, kan udføre én handling yderligere pr. SR med staven. Ved FV 31 får han endnu en – osv.

Stålsætning (grundpris: 1,0)

Denne teknik gør stridskunstneren i stand til via mental koncentration og fysisk kraft at nedsætte visse former for skader samt midler­tidigt at ignorere smerten fra andre.

Teknikken kan anvendes hver gang, strids­kunstneren tager skade (SP som KP). Effekten af teknikken er forskellig afhængig af typen af skade. Hvis stridskunstneren lykkes med et færdighedsslag vil skade fra stumpe våben (SP) halveres (afrundet normalt); mens skade fra skarpe våben (KP) tilføjes normalt.

Ligesom bersærkere der kan kæmpe videre med umenneskelige skader, kan stridskunstneren med det vellykkede færdighedsslag modstå smerten fra sine skader (SP og KP). Hvis han – efter at være blevet såret – lykkes med teknikken, kan han i PSY antal SR ignorere effekten af sine skader – dvs. både smerter og modifikationer. Evt. forblødninger fortsætter. Arme og ben kan anvendes, selvom de er på negative KP. Teknikken kan ikke anvendes ved slag mod hovedet; og stridskunstneren besvimer, hvis hans mave eller brystkasse kommer på nul KP.

Ved hver ny skade skal stridskunstneren slå igen for at holde sin koncentration. Hvis ikke (eller hvis han mislykkes) er han så at sige blevet mindet om sine skader, og smerten fra både nye gamle skader indtræder. Dvs. modifikationerne fra alle skader kommer med ét tilbage.

Det er muligt for stridskunstneren at holde en stålsætning i gang i lang tid. Dog gælder der, at hver gang stålsætningen har varet i PSY antal SR (regnet fra første lykkedes slag), skal han hvile i (25-FYS) SR. Hvis han ikke hviler, modificeres næste slag med minus 2.

Ubevæbnet parering af våben (grundpris: 0,5)

Stridskunstneren kan parere alle former for nærkamps­angreb inkl. nærkampsvåben – skarpe som stumpe. Parering­en fungerer ved, at stridskunstneren hurtigt opsøger skæfte, hånd eller arm på den angribende, og dér udfører selve pareringen. Dette vanskeliggøres naturligvis ved lange våben. Derfor modificeres færdighedsslaget med minus 5 for hver våbenlængde over 0. Dvs. for at parere et angreb af et tohåndssværd (der har våbenlængde 1), skal stridskunstneren lykkes med 5 eller mere på sit færdighedsslag. Den ubevæb­nede parering kan kombineres med teknikkerne "normalt slag" og "dobbeltslag" (se disse).

Vidvinkelsyn (grundpris: 1,0)

Denne teknik er altid aktiv og kræver intet færdig­hedsslag. Den medfører, at stridskunstnerens iagttagel­sesevne udvides til 270° (dvs. til skråt bagud fra øjnene). Indenfor dette område er han fuldt vidende om alt, der sker.

Nye teknikker i stridskunstskolen?

Kan man forbedre sin stridskunstskole? Som udgangs­punkt kan man ikke. Den række af teknikker, der nu en gang er blevet indøvet som et hele, er ekstremt van­skelig at modificere.

Kun en virkelig dygtig læremester vil kunne supplere den viden (række af teknikker), som strids­kunstneren mestrer. Og denne mester er (i spillet) typisk ganske vanskelig at finde. Der gælder de almin­delige regler for underviser/student -forhold, som ved B-færdigheder. Man kan altså ikke selv træne sig bedre til nye teknikker.

Hvis stridskunstneren alligevel har fundet frem til en mester, der har indvilliget i at lære ham nye teknikker, så fastsættes de nye teknikkers grundpriser til det dobbelte af det normale. Det forudsættes des­­uden, at stridskunstneren bliver hos mesteren, til han er fuldt uddannet – dvs. til de nye teknikker er totalt integreret i hans eksisterende skole, hvilket vil sige, at rollepersonen skal træne de nye teknikker op til samme FV, som   han på det tidspunkt har i sin stridskunst. – Alt dette kræver som bekendt både tid og penge.

Slagsmål

Type: primær

Profession: alle

Grundegenskab: STY

Generel beskrivelse

Denne færdighed anvendes i alle situationer, hvor en person havner i ubevæbnet kamp (med mindre han er trænet i Stridskunst (se denne færdighed). Færdigheden omfatter almindelige knytnæveslag (giver 1T2 SP i skade) og pande (en såkaldt ”skalle”) (giver 1T2 SP i skade) og spark (giver 1T4 SP i skade). I øvrigt foregår slagsmål på præcis samme måde som kamp med våben. Der kan udføres ét slag pr. næve pr. SR med separate færdighedsslag. Dog skal slagene være rettet mod samme modstander. Der kan kun udføres ét spark pr. SR og ligeledes kun gives én skalle pr. SR. Angrebet med panden rammer ikke automatisk i hovedet på modstanderen. Der modificeres på normal vis for at ramme en udvalgt kropsdel.

Hvis man vælger kun at slå med den ene hånd, kan man vælge at parere med den anden. Dog skal det være overfor samme modstander. Man kan parere naturlige angreb (slag, spark, bid); men man kan ikke parere våbenangreb.

Kombination med våben

I modsætning til stridskunsten kan slagsmåls­færdig­heden udføres i rustning. Kombination af slagsmål og våbenbrug er dog problematisk. Hvis en RP af en eller anden grund ønsker at bruge slagsmålsangreb samtidigt med våben gælder følgende:

Spark kan ikke kombine­res med våbenangreb eller pareringer (aktive som passive*).

Angreb med panden kan ikke kombine­res med våbenangreb eller aktive pareringer – men kan kombineres med passiv parering* .

Knytnæveslag kan kombineres med våben og skjolde med STY-krav 1. Dog gælder det, at via anvendelse af fær­digheden ”To våben”, kan knytnæveslaget kombineres med alle våben og skjolde, som RP kan anvende i én hånd.

*) Ved en passiv parering holder RP blot skjoldet dækkende ind til kroppen og handler altså ikke aktivt.